Avís legal

 

1- CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL WEB I LA SEVA ACCEPTACIÓ.

El present avís (en endavant, el “Avís Legal”) regula l’ús del servei d’accés i utilització de la web que l’entitat El Far, Servei Social Protestant (des d’ara, “El Far”) posa a la seva disposició.

El Far, com a responsable de la web informa que té el seu domicili social a C/ Pirineus 2, 08923 Sta. Coloma de Gramenet, Barcelona, ​​amb CIF nombre G61095006, inscrita al registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb número 18312.

La utilització de la Web atribueix la condició d’usuari de la web (en endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per El Far en el moment mateix en què l’Usuari accedeixi a la web. El Far es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració dels continguts i els serveis del Web, així com les condicions requerides per a la seva utilitzacióquan això sigui convenient per a la seva millor prestació.

El contingut de la present web està protegit per les lleis de propietat intel·lectual.

Aquests continguts han de ser usats de forma correcta i licita per l’usuari i, en particular resta obligat a utilitzar aquests continguts de forma diligent, correcta i lícita.

No podran utilitzar-se els continguts de forma contrària a la llei, a la moral o als bons costums acceptades en ordre públic.

Està prohibida la transmissió de qualsevol tipus de dades que vostè pugui realitzar a aquesta web, o altres pertanyents a terceres empreses els links podrà trobar dins d’aquest web, que atempti contra els drets de propietat de tercers, siguin obscens, pornogràfics, difamatoris, de caràcter amenaçador o material que pugui ser considerat delicte o falta en virtut del vigent Codi Penal.

Queda prohibida la reproducció, còpia, distribució, transformació o modificació de continguts (textos, imatges, veus o estructura) tret que es compti amb l’autorització expressa i per escrit del titular dels drets adquirits.

  1. OBJECTE.

A través del web l’entitat social, El Far, informa dels seus serveis d’atenció a persones en situació de risc social.

  1. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB.

3.1. Accés i utilització de la web.

La utilització del Portal té caràcter gratuït per als usuaris.

3.2. Veracitat de la informació.

Tota la informació que faciliti l’usuari a través del web haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament dels formularis de recollida de dades. De la mateixa manera, s’haurà de mantenir la informació facilitada a El Far actualitzada. En tot cas l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a El Far o a tercers per la informació que faciliti.

3.3. Obligació de fer un ús correcte de la web.

L’usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la web amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització de la web els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del Far, o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

El Far es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la Web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals.

4- COPYRIGHT I MARQUES REGISTRADES.

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la web són propietat del Far o de tercers, sense que pugui entendre que l’ús o accés a la Web i/o als serveis atribueixi a l’usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius.

Així mateix, els continguts són propietat intel·lectual del Far o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l’usuari, en virtut del que estableix aquest Avís Legal, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests continguts van més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

5.- RESPONSABILITATS PER DANYS I PERJUDICIS.

L’usuari de la web o de qualsevol de les pàgines web de terceres empreses, incloses en el website o amb un accés mitjançant un link des del mateix, serà responsable dels danys i perjudicis que el Far pugui patir directament o indirectament, com a conseqüència del incompliment de qualsevol de les obligacions derivades establertes en el present Avís Legal.

6- LÍMIT DE RESPONSABILITAT.

El Far no garanteix la disponibilitat del funcionament dels serveis de la web.

Quan això sigui raonablement possible, El Far advertirà prèviament les interrupcions en el funcionament del web. El Far tampoc garanteix la unitat dels serveis per a la realització de cap activitat en particular, ni la seva inhabilitat, i en particular, encara que no de manera exclusiva, que els usuaris puguin efectivament utilitzar els serveis i accedir a les diferents pàgines web des de les que es prestin els serveis.

El Far no garanteix la privacitat i la seguretat de la utilització del Web, no pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat.

El Far no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l’usuari (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en aquest.

De la mateixa manera, El Far, eludeix tota responsabilitat en els supòsits de fallada en el rendiment, error, omissió, interrupció, defecte de demora en l’operació de transmissió, fallada del sistema o línia, així com en el contingut, exactitud i opinions expressades i altres connexions subministrades per aquests mitjans.

El Far no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, ni tampoc garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts.

Aquesta web pot establir enllaços a altres pàgines web que pertanyen a tercers sobre els quals El Far no té cap control. En aquests supòsits El Far no assumeix cap responsabilitat ni compromís sobre la informació continguda en aquestes pàgines ni dels serveis o productes que en elles s’inclogui o ofereixi.

En cas que una autoritat judicial comuniqui a El Far o aquesta tingui coneixement efectiu de l’existència d’una informació il·lícita continguda en la web o que lesioni bens o drets d’un tercer susceptible d’indemnització, El Far col·laborarà amb les organismes competents per a la identificació dels persones responsables d’haver publicat la informació il·lícita, i en tot cas, procedirà a retirar tal informació o fer impossible l’accés a la mateixa

7- POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES.

Política general de protecció de dades del Far

D’acord al Reglament General de Protecció de Dades, l’Usuari que faciliti dades de caràcter personal a través d’aquesta pàgina web queda informat i consent el tractament d’aquestes dades per part de l’ASSOCIACIÓ EL FAR SERVEI SOCIAL PROTESTANT les dades de contacte són les següents:

  • CIF: G-61095006
  • Adreça postal: C/ Pirineus 2, 08923 Santa Coloma Gramenet (Barcelona)
  • Telèfon: 933861048
  • Correu electrònic:

 

Les dades seran tractades a fi de contactar amb el remitent de la informació, donar resposta a la seva petició o consulta i fer un seguiment posterior. Les dades es tractaran, sobre la base del seu consentiment, per atendre la seva sol·licitud, consulta o comunicació i, llevat que sigui imprescindible per donar resposta a aquestes, no és obligatori facilitar-los. Les dades seran conservades fins que quedi resolta la seva sol·licitud, consulta o comunicació. Pot retirar el consentiment per al tractament de les seves dades en qualsevol moment, si bé això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Té dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, la rectificació o supressió, així com, en els casos previstos en el Reglament General de Protecció de Dades, a la limitació del seu tractament, a oposar-se al mateix i al seu portabilitat, mitjançant sol·licitud escrita i signada en la qual es contingui la següent informació: nom, cognoms, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del DNI o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. L’escrit s’ha de remetre a la següent adreça: C/Pirineus nº 2, 08923 Santa Coloma Gramenet (Barcelona) oa l’adreça electrònica . Davant de qualsevol eventual violació dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Així mateix, l’ASSOCIACIÓ EL FAR SERVEI SOCIAL PROTESTANT informa que a través de les seves xarxes socials es publicaran esdeveniments, concursos, actes, programes o qualsevol altre tipus d’informació publicitària sobre les activitats que desenvolupa, acceptant l’usuari ser destinatari d’aquesta informació pel simple fet de fer-se “amic” o seguidor “de l’Associació a les xarxes socials. Si l’Usuari no desitja rebre aquesta informació en els seus perfils de les xarxes socials, ha de deixar de seguir a l’Associació El Far en les mateixes.

En el cas que s’hagin facilitat les dades personals d’un tercer, és l’exclusiva responsabilitat de qui ho faci haver obtingut prèviament el consentiment d’aquesta persona perquè les seves dades siguin tractades per nosaltres, havent haver-li informat prèviament de tot el que preveu l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades.

L’Usuari és responsable que la informació que proporcioni a través d’aquesta Web sigui certa. A aquests efectes, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real. L’Usuari serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni i dels perjudicis que això causi a l’ASSOCIACIÓ EL FAR SERVEI SOCIAL PROTESTANT o a tercers.

La ASSOCIACIÓ EL FAR SERVEI SOCIAL PROTESTANT garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que li siguin facilitades. Amb aquesta finalitat, té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa que són necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.

Política de protecció de dades per a padrins, socis i/o col·laboradors de l’ASSOCIACIÓ EL FAR SERVEI SOCIAL PROTESTANT

De conformitat amb el que preveu el Reglament General de Protecció de Dades, les dades personals facilitades per l’interessat seran tractades per laASSOCIACIÓ EL FAR SERVEI SOCIAL PROTESTANT les dades de contacte són les següents:

  • CIF: G-61095006
  • Adreça postal: C/Pirineus 2, 08923 Santa Coloma Gramenet (Barcelona)
  • Telèfon: 933861048
  • Correu electrònic:

 

Les dades personals seran tractades per gestionar els apadrinaments de nens, les col·laboracions dels socis, les participacions en els projectes i altres col·laboracions socials en finançaments de projectes de l’ASSOCIACIÓ EL FAR SERVEI SOCIAL PROTESTANT. Les seves dades seran tractades sobre la base de la relació jurídica de col·laboració que manté amb l’ASSOCIACIÓ EL FAR SERVEI SOCIAL PROTESTAN, sent conservats durant tot el temps en què es mantingui aquesta relació amb l’ASSOCIACIÓ EL FAR SERVEI SOCIAL PROTESTANT i, posteriorment, fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades de la mateixa i als sols efectes de atendre-les, si és el cas. El tractament de les seves dades és necessari per gestionar la seva alta a la ASSOCIACIÓ EL FAR SERVEI SOCIAL PROTESTANT, la seva col·laboració i els projectes en què participi, de manera que és obligatori tractar els mateixos si voleu mantenir la seva relació amb l’ASSOCIACIÓ EL FAR SERVEI SOCIAL PROTESTANT.

Les dades seran cedides a les administracions públiques en els casos previstos per la Llei i el seu nom i compte bancari podran ser comunicades a les entitats financeres per tramitar el cobrament de la seva col·laboració. Llevat que s’indiqui el contrari a qualsevol de les adreces de contacte referenciades, podrem remetre comunicacions d’actes i projectes socials de l’Associació, així com qualsevol altra comunicació de caràcter comercial, fins i tot després d’haver-se donat de baixa de l’ASSOCIACIÓ EL FAR SERVEI SOCIAL PROTESTANT, a través de qualsevol mitjà. Si aquesta informació es remet per mitjans electrònics, la base d’aquest tractament és l’existència d’una relació jurídica que permet, d’acord amb el reflectit en l’article 21.2 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, tractar els dades amb fins comercials sense necessitat de sol·licitud o autorització prèvia de l’interessat. Per contra, si aquesta informació es remet per mitjans no electrònics, la base del tractament seria l’existència d’interès legítim de l’ASSOCIACIÓ EL FAR SERVEI SOCIAL PROTESTANT de promocionar els seus projectes, actes o qualsevol altra activitat relacionada amb el seu objecte associatiu (màrqueting) . En qualsevol moment pots oposar-te a aquest ús en les dades de contacte referenciats.

L’interessat té dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, la rectificació o supressió, així com a la limitació del seu tractament, a oposar-se al mateix i al seu portabilitat mitjançant comunicació escrita, acompanyada de DNI dirigida al domicili o adreça electrònica de contacte . Davant de qualsevol eventual vulneració dels seus drets, es pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

En el cas que facilités les dades personals d’un tercer, l’interessat es compromet, sota la seva exclusiva responsabilitat, a haver obtingut prèviament el consentiment d’aquesta persona perquè les seves dades siguin tractades per l’ASSOCIACIÓ EL FAR SERVEI SOCIAL PROTESTANT havent haver-li informat prèviament de tot el que preveu l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades.

8- DURADA

El Far podrà interrompre el servei del Web no obstant, està autoritzada a donar per acabada o suspendre la prestació dels Serveis en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, El Far advertirà prèviament l’acabament o suspensió de la prestació dels serveis de la web.

9- JURISDICCIÓ

Les parts, amb expressa renúncia del seu propi fur, accepten com a legislació rectora del present contracte, l’espanyola, i es sotmeten per a la resolució de quants litigis poguessin derivar-se del mateix als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

10- LEGISLACIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per les lleis espanyoles.